Kontaktujte nás
Táto stránka využíva cookies, jej používaním súhlasíte s ich využitím. Viac info. Prijať
cross
logo

Ochrana osobných údajov

Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení a v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 1. Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť TOWER Finance a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 628 305, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 6516/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 2. Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o FS“); obchodné, reklamné a marketingové účely Prevádzkovateľa.

 3. Zoznam spracúvaných osobných údajov na základe písomného súhlasu dotknutej osoby je v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, miesto podnikania, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, číslo účtu a osobné údaje z dokladu totožnosti v prípade fyzickej osoby a obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, číslo účtu a titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, druh a číslo dokladu totožnosti člena štatutárneho orgánu a osoby zodpovednej za vykonávanie finančného sprostredkovania v prípade právnických osôb.

 4. Dotknutými osobami sú najmä: zmluvní spolupracovníci Prevádzkovateľa, ktorý zároveň vykonávajú finančné sprostredkovanie pre spoločnosť Finportal, a.s. v divízii TOWER Finance na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní; klienti Prevádzkovateľa, ktorým sprostredkoval zmluvu o poskytnutí finančnej služby.

 5. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov plnenia si zákonných a zmluvných povinností Prevádzkovateľa.

 6. Oznámenie pre dotknuté osoby o tretích stranách, ktorým môžu byť poskytnuté ich osobné údaje, na základe obchodných zmlúv uzavretých medzi Prevádzkovateľom a príslušným obchodným partnerom: Prevádzkovateľ oznamuje dotknutým osobám, že ich osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi na spracúvanie môžu byť poskytnuté:

  1. spoločnosti TOWER Services, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO 50 131 044,
  2. spoločnosti Finportal, a.s., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO 45 469 156,
  3. finančným inštitúciám a spoločnostiam, pre ktoré vykonáva Prevádzkovateľ finančné sprostredkovanie na základe zmluvy.

 7. Osobné údaje dotknutých osôb (zmluvných spolupracovníkov) môžu byť zverejnené v interných informačných materiáloch a štatistikách Prevádzkovateľa, vrátane ich zverejnenia na internetovej stránke Prevádzkovateľa.

 8. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť predmetom prenosu do tretích krajín len v prípade, ak tieto krajiny podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ich ochrany. Prevádzkovateľ nepredpokladá, že uskutoční prenos osobných údajov do tretích krajín.

 9. Práva dotknutých osôb:

  1. Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa:

   1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
   2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny) a postup spracúvania a vyhodnocovania operácií,
   3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
   4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
   7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
   9. namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu a žiadať ich likvidáciu

  2. Práva dotknutých osôb podľa písm. e) a f) je možné obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušenépráva a slobody iných osôb.

  3. Dotknuté osoby na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, majú právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako sú uvedené v písomnom súhlase a žiadať o ich likvidáciu,

  4. Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ne právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci prevádzkovateľa. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.

  5. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:

   1. Písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba písomne doručiť prevádzkovateľovi najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
   2. Osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.

  6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu na ochranu osobných údajov slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

  8. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.

  9. Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.

Cookies

Táto stránka ukladá vo vašom prehliadači malé dátové súbory tzv. cookies. Tieto súbory sú využívane na analytické účely a to sledovanie používania našej stránky. Takto si vieme viesť štatistiky o návštevnosti našej stránky. Tieto súbory nevyužívajú osobnú identifikáciu.

Ochrana osobných údajov (GDPR)